21 Ocak 2024 Pazar

Dini Bilgiler 32 Farz Nedir 54 farz nedir 4 büyük halife

   Bu yazımızda herkesin bilmesi gereken bazı temel dini bilgileri yazacağız. Şunu asla unutmayalım, bu dünya herkes için gelip, geçicidir. Günün birinde hepimiz öleceğiz. O yüzden maddi bilgilerin yanında, manevi bilgilerimizde ne kadar çok olursa, hayat boyu mutlu olabiliriz. Çünkü gerçek mutluluk, maddi ve manevi zenginlikleri bir arada yaşayan insanlardadır. Bazen öyle çok zenginler görüyoruz ki, çok parası var ama manen mutlu değil. Yani parada bir yere kadar insanlara mutluluk veriyor, geri kalan büyük kısmı maneviyattadır.

Temel Dini Bilgiler
Dini Bilgiler

Şimdi elimizden geldiği kadar sizlere temel bilgileri yazacağız. O zaman Bismillah deyip başlayalım

EUZU BESMELE ANLAMI

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm

Anlamı: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım

Bismillahirrahmanirrahîm

Anlamı: Söz ve işlerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım

32 FARZ NEDİR?

- İmanın Şartları 6
- İslam'ın Şartları 5
- Abdestin Farzları 4
- Namazın Farzları (dışındaki + içindeki) 12
- Guslün Farzları 3
- Teyemmümün Farzları 2

  Ana başlıkları maddeler halinde yazdıktan sonra, şimdi alt başlıklarını kısaca yazalım...

  İMANIN ŞARTLARI NEDİR 6

- Allah'ın birliğine inanmak
- Meleklere inanmak
- Kitaplara inanmak
- Peygamberlere inanmak
- Ahiret gününe inanmak (öldükten sonra dirileceğine)
- Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak

  İSLAMIN ŞARTLARI NEDİR 5

- Kelime-i Şehadet getirmek
- Namaz kılmak
- Zekât vermek
- Oruç tutmak
- Hacca gitmek

  NAMAZIN FARZLARI NEDİR 12

  Namazın Dışındakiler 6
- Hadesten taharet
- Necasetten taharet
- Setr-i avret
- İstikbâl-i kıble
- Vakit
- Niyet

  Namazın İçindekiler 6
- İftitah tekbiri
- Kıyam
- Kıraat
- Rükû
- Secde
- Ka'de-i âhire

  ABDESTİN FARZLARI NEDİR 4

- Yüzünü yıkamak
- Ellerini dirsekleri ile beraber yıkamak
- Başının dörtte birini meshetmek
- Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak

  GUSLÜN FARZLARI NEDİR 3

- Ağzına su vermek
- Burnuna su vermek
- Bütün bedenini yıkamak

  TEYEMMÜMÜN FARZLARI NEDİR 2

- Niyet etmek
- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ kolu sonra ise sol kolu mesh etmek

  54 FARZ NEDİR?

- Allah'u teâlânın bir olduğuna inanmak
- Helalinden yemek ve içmek 
- Abdest almak
- Beş vakit namaz kılmak
- Cünüplükten gusletmek
- Rızkın Allah-u Teala'dan olduğuna inanmak
- Helalinden temiz elbise giyinmek
- Hakk'a tevekkül etmek
- Kanaat etmek
- Nimetlerinden dolayı Allah'a şükretmek

- Kazaya razı olmak
- Belalara karşı sabretmek
- Günahlara tövbe etmek
- İhlas ile ibadet etmek
- Şeytanı düşman bilmek
- Kur'an-ı delil tanımak 
- Ölüme hazırlıklı olmak
- Allah'ın sevdiğini sevip, sevmediğinden kaçmak
- Baba ve anneye iyilik etmek
- İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak

- Akrabayı ziyaret etmek
- Emanete hıyanet etmemek
- Daima Allah'tan korkup, şımarıklığı terketmek
- Allah'a ve Resûlüne itaat etmek 
- Günahlardan kaçıp, ibadetler ile meşgul olmak
- Müslüman amirlere itaat etmek
- Âleme ibretle bakmak
- Allah'ın varlığını tefekkür etmek
- Dilini haram ve fuhuş olan sözlerden korumak
- Kalbini temiz tutmak

- Hiç kimseyle alay etmemek
- Harama bakmamak
- Her zaman sözüne sadık olmak
- Kulağını, fuhuş söz ve çalgıdan korumak 
- İlim öğrenmek (farz ve haramları)
- Tartı ve ölçü aletlerini hak üzere kullanmak
- Allah'ın azabından emin olmayıp, daima korkmak
- Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemek
- Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek
- Nefsin isteklerine uymamak

- Allah rızası için aç olanı doyurmak
- Yetecek kadar rızık kazanmak için çalışmak
- Malın zekatını, mahsulün uşrunu vermek 
- Âdetli (hayz) ve lohusa (nifas) olan ehline yakın olmamak 
- Kalbini günahlardan temizlemek 
- Kibirli olmaktan sakınmak
- Yetim çocuğun malını korumak
- Genç oğlanlara yakın olmamak
- Vakit namazlarını vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak
- Zulümle kimsenin malını yememek
- Allah'a şirk koşmamak
- Zinadan kaçınmak
- Alkollü içkileri ve şarabı içmemek
- Yalan yere yemin etmemek

  KELİME-İ ŞEHADET NEDİR?

  Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh

  Anlamı: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in (sav) Allah'ın kulu ve Resûlü olduğuna şahitlik ederim.

  KELİME-İ TEVHİD NEDİR?

  Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah

  Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sav) O'nun elçisidir

  ESMA-İ HÜSNA (Allah'ın 99 ismi)

Allah
Er-Rahmân
Er-Rahîm
El-Melik
El-Kuddûs
Es-Selâm
El-Mü'min
El-Müheymin
El-Azîz
El-Cebbâr
El-Mütekebbir
El-Hâlik
El-Bârî
El-Musavvir
El-Gaffâr
El-Kahhâr
El-Vehhâb
Er-Rezzâk
El-Fettâh
El-Alîm
El-Kâbid
El-Bâsıt
El-Hâfid
Er-Râfi
El-Mu'iz
El-Muzill
Es-Semî
El-Basîr
El-Hakem
El-Adl
El-Latîf
El-Habîr
El-Halîm
El-Azîm
El-Ğafûr
Eş-Şekûr
El-Aliyy
El-Kebîr
El-Hafîz
El-Mukît
El-Hasîb
El-Celîl
El-Kerîm
Er-Rakîb
El-Mücîb
El-Vâsî
El-Hakîm
El-Vedûd
El-Mecîd
El-Bâis
Eş-Şehîd
El-Hakk
El-Vekîl
El-Kaviyy
El-Metîn
El-Veliyy
El-Hamîd
El-Muhsî
El-Mübdi
El-Muîd
El-Muhyî
El-Mümît
El-Hayy
El-Kayyûm
El-Vâcid
El-Mâcid
El-Vâhid
Es-Samed
El-Kâdir
El-Muktedir
El-Mukaddim
El-Muahhir
El-Evvel
El-Âhir
Ez-Zâhir
El-Bâtın
El-Vâlî
El-Müteâlî
El-Berr
Et-Tevvâb
El-Müntakım
El-Afuvv
Er-Raûf
Mâlikü'l-Mülk
Zülcelâli vel ikram
El-Muksit
El-Câmi
El-Ğaniyy
El-Muğnî
El-Mâni
Ed-Dârr
En-Nâfi
En-Nûr
El-Hâdî
El-Bedî
El-Bâkî
El-Vâris
Er-Reşîd
Es-Sâbûr

Not: Allah'ın 99 ismini Arapça öğrenip okursanız daha hayırlı olur. Çünkü Arapçadaki bazı telaffuzlar, Türkçe olarak tam yazılamıyor.

  ALLAH'IN SIFATLARI NEDİR

  Zâtî ve Sübûtî olmak üzere iki çeşittir

  ZATİ SIFATLAR NEDİR

- Vücud
- Kıdem
- Bekâ
- Vahdaniyet
- Muhâlifetün li'l Havâdis
- Kıyam Bi-nefsihi

  SUBUTİ SIFATLAR NEDİR

- Hayat
- İlim
- Semi
- Basar
- İrade
- Kudret
- Kelam
- Tekvin

  HASBÜNALLAHÜ ve Nİ'MEL -VEKÎL 

  Allah bize yeter, O ne güzel vekildir

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLARI KİMDİR?

  Erkekler: Kâsım, Abdullah ve İbrahim

  Kızlar: Zeynep, Rukiyye, Fâtıma ve Ümmü Gülsüm

  Notlar: 
  - Çocuklardan altısı Hz. Hatice'den, İbrahim ise Mısırlı eşi Hz. Mâriye'den dünyaya gelmiştir
  - Kasım Peygamber Efendimizin ilk çocuğu olup, 2 yaşındayken vefat etmiştir
  - Abdullah 3 ay yaşadı
  - İbrahim Peygamber efendimizin en küçük çocuğu idi, 17-18 aylıkken vefat etmiştir
  - Hz. Fatıma hariç diğer çocuklar Peygamber efendimizin sağlığında vefat etmişlerdir
  - Tavır, hal ve davranış bakımından Peygamber Efendimize en çok benzeyen, Hz. Fatıma'dır.
  - Hz. Fatıma ise Peygamber Efendimizin vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir
  - Abdullah ve İbrahim hariç Peygamber efendimizin diğer tüm çocukları, nübüvvetten önce dünyaya gelmişlerdir.
  - Peygamber Efendimizin çocuklarının, doğum tarihlerine göre isim sıralaması şöyledir; Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Abdullah ve İbrahim
 - Hz. Zeyneb'in Ali ve Ümâme adında iki çocuğu olmuştur. Ali küçük yaşlarda vefat etmiştir
 - Hz. Osman, Hz. Rukiyye ile evlenmiştir. Hz. Rukiyye hastalanıp vefat ettikten 1 yıl sonra ise Hz. Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Bu yüzden Hz. Osman ''Zinnureyn'' sıfatını kazanmıştır (iki nur sahibi)
  - Hz. Rukiyye'nin Abdullah isimli çocuğu olmuş olup, altı yaşlarında vefat ettiği rivayet edilmiştir.
  - Hz. Ümmü Gülsüm'ün çocuğu olmamıştır
  - Peygamber efendimizin soyunu yaşatan Hz. Fatıma olmuştur, Hz. Ali ile evlenmiştir. Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep çocuklarının isimleridir. Muhsin küçükken vefat etmiştir.
  - Hz. Zeynep'in kızı Ümâme ise annesinden sonra yaşamış ve Hz. Fatıma'nın vefatından sonra Hz. Ali ile evlenmiştir.

  4 BÜYÜK HALİFE KİMDİR?

- Hz. Ebu Bekir
- Hz. Ömer
- Hz. Osman
- Hz. Ali

   Bu dört büyük halife Hulefa-i Raşidin olarak ta isimlendirilir.

   4 PEYGAMBERE GÖNDERİLEN SUHUFLAR NEDİR?

  - 10 sayfa Hz. Adem Aleyhisselam'a
  - 50 sayfa Hz. Şit Aleyhisselam'a
  - 30 sayfa Hz. İdris Aleyhisselam'a
  - 10 sayfa Hz. İbrahim Aleyhisselam'a

  4 BÜYÜK KİTAP HANGİLERİDİR?

- Tevrat; Hz. Musa Aleyhisselam'a
- Zebur; Hz. Davut Aleyhisselam'a
- İncil; Hz. İsa Aleyhisselam'a
- Kur'an-ı Kerim; Hz. Muhammed'e (sav)

  Kur'an-ı Kerim en son indirilen kitap olup, kıyamete kadar sürecektir. Diğer kitapların hepsi bozulduğu için, son kitap olarak Kur'an-ı Kerim indirilmiştir.

  4 BÜYÜK MELEK KİMDİR ve GÖREVLERİ NEDİR?

- Cebrail; Vahyi getiren melektir
- Mikail; Tabiat olaylarını ve canlıların rızıklarını idare eden melektir
- İsrafil; Sura 2 kere üfleyecek olan melektir
- Azrail; Ölüm sırasında canlıların ruhunu almakla görevlidir

   Dini Bilgiler adlı yazılarımız 1, 2, 3 gibi seriler şeklinde olacaktır. Bu ilk yazımız olup, ilerleyen günlerde devamları gelecektir İnşaAllah. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiler için hepinize teşekkür eder, Saygı ve Selamlarımızı sunarız...   Kaynaklar ve etiketler; wwwdiyanetgovtr, wwwtrcooltextcom (resim), okuduğumuz kitaplar, wwwgooglecom, nedir, otuz iki farz, elli dört farz, Esmaül Hüsna, Esma'ül Hüsna, Esma-i Hüsna ne demektir, Esma-i Hüsna isimleri, Allahın 99 ismi ve anlamı, 99 isim, ilmihal, İLMİHAL, İlmihal, Halife, sahife, suhuf, Cibril, CEBRAİL, imanın 6 şartı nedir, ellidört farz nelerdir, otuziki farz nelerdir, otuziki farz nedir, ellidört farz nedir, elli dört farz nelerdir, elli dört farz nedir, otuz iki farz nelerdir, otuz iki farz nedir, 32 farz ne demek, 32 farzı sayar mısın, 32 farz nedir sırasıyla, 54 farz nedir madde madde, 54 farz nelerdir, imanın şartı kaçtır ve nelerdir, imanın şartı islamın şartı, imanın şartları ve islam'ın şartları, imanın şartları islamın şartları, imanın şartları sırasıyla, islamın şartları sırasıyla, islamın şartları nelerdir, namazın farzları nelerdir, namazın farzları kaçtır, abdestin farzları nelerdir, abdestin farzları kaçtır, teyemmümün farzları kaçtır, kelimei şehadet ne demek, kelimei şehadet anlamı nedir, kelimei tevhid nedir, kelimei tevhid ne demek, 99 isimleri, 99 isim ve anlamları, allah'ın 99 ismi sırasıyla, Allahın sıfatları ve anlamları, peygamberimizin erkek çocukları, peygamberimizin kız çocukları, peygamberimizin erkek çocuklarının isimleri, peygamberimizin kız çocuklarının isimleri, 4 büyük halife kimdir, 4 büyük kitap ve peygamberleri, 32 FARZ NEDİR, 4 büyük kitap sıralaması, 54 FARZ NEDİR, 4 büyük melek ve görevleri, 4 BÜYÜK HALİFE, 4 büyük melek kimdir, 4 büyük melek isimleri, euzu besmelenin anlamı, euzu besmele nedir anlamı, besmele nedir anlamı, DİNİ KONULAR, besmele ne anlama gelir, DİNİ BİLGİLER, dini bilgiler 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

Mağaza, Market ve Pazar etiketlerinin faturaları denetlensin