28 Kasım 2022 Pazartesi

Sonu izm ile biten akımlar ve anlamları, izm ile kelimeler

   Bazen o kadar çok duyduğumuz kelimeler var ki, aklımız karışabiliyor. Hepsinin ortak noktası ise sonunun ''izm'' ile bitmesidir. Peki bu izm neyi ifade ediyor ve sonu izm ile biten kelimelerin kısa anlamı nedir? Bu kelimeler o kadar çok ki, bizler sık kullanılanlarından bazılarını sizler için kısaca yazmak istiyoruz.

İzm nedir: Yabancı felsefe, politik ideoloji, sanat akımı, sistem ve topluluk isimlerinin sonlarına gelen bir ek olup, geldiği ismi bir akım veya fikir haline getirir. Türk dilindeki karşılığı ise cilik, cılık gibi eklerdir.

Sonu izm
İzm

Sonu izm ile biten kelimelerin anlamları şunlardır:

EN ÇOK KULLANILANLAR :

Kapitalizm nedir: Sermaye ve özel teşebbüse dayalı serbest piyasa ekonomisine denir. Burada üretim araçlarına sahip olan kişilerin, üretim araçlarını işçi kesimin emekleriyle işleterek sürekli daha fazla kazanmasına denir. Kısaca rekabet ile para kazanmaktır.

Emperyalizm nedir: Bir milletin başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi.

Liberalizm nedir: Serbestlik, erkincilik demektir kısaca. Detaylı olarak ise; ekonomik alanda serbest rekabeti, sosyal alanda ise fırsat eşitliğini savunan görüşe denir.

Sosyalizm nedir: Kısaca toplumculuk demek olup, eşitlikçi bir düşünceyi temsil eder. Toplumun refahını hem ekonomik hem de sosyal yaşam alanında kalkındırmayı amaçlayan, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiyi savunan ve bütün üretim araçlarının topluma ait olduğunu savunan siyasal bir teoridir.

Popülizm nedir: Kısaca halkçılık, halkın yanında olan demektir. Devlet organlarının halkın faydasına ve toplumun gelişmesine kullanılması gerektiğini söyleyen felsefi düşüncedir.

Panislamizm nedir: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplanma amacını güden politik akım ve hareket.

Anarşizm nedir: Kısaca kargaşacılık demek olup, her türlü otoriteyi reddetmektedir

Antiemperyalizm nedir: Emperyalizme karşı tutum, davranış ve öğreti

Antikapitalizm nedir: Kapitalizme karşı olma durumu

Antikomünizm nedir: Kısaca komünizm karşıtlığı demektir

Antisemitizm nedir: Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı ayırt edici önlemler alınmasını isteyen görüş.

Faşizm nedir: Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti

Federalizm nedir: Birçok devletin özel yasalara ve bağımsızlığa sahip olarak tek bir devlet durumunda birleşmeleri yöntemidir.

Komünizm nedir: Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni

Semitizm nedir: Kısaca yahudi taraftarlığı demektir

Siyonizm nedir: Yahudilerce ortaya atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akımdır 

NORMAL KULLANILANLAR :

Aktivizm nedir: Kısaca etkincilik demektir, felsefede

Alpinizm nedir: Kısaca dağcılık demektir

Atletizm nedir: Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma..vs..tek başına yapılan bireysel sporların genel ortak adıdır.

Aforizm nedir: Kısaca özdeyiş demektir

Arkaizm nedir: Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağa ait biçimin, yapının özelliğidir

Daltonizm nedir: Kısaca renk körlüğü demektir

Despotizm nedir: Yöneticinin kanunca belirlenmiş hükümleri, bilerek ve isteyerek ihlal etmesi

Determinizm nedir: Kısaca belirlenimcilik demektir. Evrendeki her durumu sebep sonuç ilişkisine göre açıklayan felsefi görüştür.

Dinamizm nedir: Davranışları canlı ve hareketli olan canlının özelliğidir. Felsefede devimselcilik denir

Dogmatizm nedir: İnanılan ve belirlenen düşünce dışındaki tüm fikirlere karşı bir duruş sergilenmesi, dogmacılık.

Egoizm nedir: Kısaca bencillik demektir

Egotizm nedir: Kısaca benlikçilik, övünme demektir

Egzotizm nedir: Kısaca yabancıllık demektir. Başka ülkelerin özgü yapıtları için kullanılır veya sanatlarına olan hayranlıktır.

Eklektizm nedir: Kısaca seçmecilik demektir

Ekolojizm nedir: Olgulara bütünsel olarak ve doğa merkezli bakış açısıyla yaklaşan bir düşünce akımıdır.

Empresyonizm nedir: Kısaca izlenimcilik demektir

Endüstriyalizm nedir: Kısaca sanayicilik demektir

Enternasyonalizm nedir: Kısaca uluslararasıcılık demektir

Estetizm nedir: Kısaca estetikçilik demektir

Fanatizm nedir: Kısaca bağnazlık demektir. Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük veya fazlasıyla bağlanma durumu

Feminizm nedir: Toplumda haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı, kadın hareketi.

Feodalizm nedir: Kısaca derebeylik demektir

Fonksiyonalizm nedir: Kısaca işlevcilik demektir

Formalizm nedir: Kısaca biçimcilik demektir

Fütürizm nedir: Kısaca gelecekçilik demektir 

Goşizm nedir: Kısaca solculuğun aşırı biçimi demektir

Hümanizm nedir: Kısaca insancıllık demektir

İdealizm nedir: Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel bir adıdır.

İllüzyonizm nedir: Kısaca göz bağcılık demektir

İrrasyonalizm nedir: Kısaca akıl dışıcılık demektir

Jakobenizm nedir: Kısaca tepeden inmecilik demektir

Jeosantrizm nedir: Kısaca yermerkezcilik demektir 

Kariyerizm nedir: Kariyer yapmayı en yüksek amaç olarak gören düşünce sistemi

Kolektivizm nedir: Kısaca ortaklaşacılık demektir

Konseptüalizm nedir: Kısaca kavramcılık demektir

Konstrüktivizm nedir: Kısaca kurmacılık demektir

Korporatizm nedir: Yaşayan topluluğu ilgilendiren önemli siyasal ve ekonomik kararların alınmasında sadece devletin denetimindeki kurum ve örgütlerin söz sahibi olduğu, bireysel etkinliğin bittiği yada bireyin karar alma sürecine yalnız bu örgütler aracılığı ile belirli bir oranda katılabildiği toplumsal örgütlenme.

Kübizm nedir: Kısaca nesneleri geometrik biçimlerde gösteren sanat akımı

Kritisizm nedir: Kısaca eleştiricilik demektir 

Marksizm nedir: Ekonomik, siyasal ve felsefi bir öğretidir

Materyalizm nedir: Kısaca maddecilik demektir

Mekanizm nedir: Kısaca mekanikçilik demektir

Merkantilizm nedir: Ülkenin refahını sahip olduğu değerli madenlere bağlayan (altın,gümüş..vs..), ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisidir

Metamorfizm nedir: Kısaca başkalaşım demektir

Militarizm nedir: Bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır basması

Mistisizm nedir: Kısaca gizemcilik demektir

Modernizm nedir: Çağdaşlık, çağdaşlaşma akımı

Monizm nedir: Kısaca tekçilik demektir

Moralizm nedir: Kısaca ahlakçılık demektir

Narsisizm nedir: Kısaca özseverlik demektir. Kişinin kendini çok sevmesi ve hayran olması demektir

Nativizm nedir: Kısaca doğuştancılık demektir

Natüralizm nedir: Kısaca doğalcılık demektir

Nazizm nedir: Almanya'da Hitler tarafından kurulan partinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikasıdır

Nepotizm nedir: Akraba ve yakın arkadaşları kayırma

Nötralizm nedir: Kısaca yansızlık, tarafsızlık demektir

Objektivizm nedir: Kısaca nesnelcilik demektir

Oportünizm nedir: Kısaca fırsatçılık demektir. Durumlardan avantaj elde etmeye çalışmaktır

Optimizm nedir: Kısaca iyimserlik demektir

Otorite nedir: Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, sulta, velayet. Siyasi veya idari güç.

Panturanizm nedir: Kısaca turancılık demektir

Parnasizm nedir: Sanat sanat içindir, ilkesini benimseyen ve  genelde şiirde kendini gösteren edebiyat akımı.

Pesimizm nedir: Kısaca kötümserlik, karamsarlık ne demektir

Postmodernizm nedir: Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup.

Pragmatizm nedir: Kısaca faydacılık, yararcılık demektir

Probabilizm nedir: Kısaca olasıcılık demektir

Psikolojizm nedir: Kısaca ruh bilimcilik demektir

Pürizm nedir: Kısaca özleştirmecilik demektir. Bir dili yabancı kelimelerden arıtarak, saf hâle getirmektir

Rasyonalizm nedir: Kısaca akılcılık demektir

Realizm nedir: Kısaca gerçekçilik demektir felsefede

Sekülarizm nedir: Kısaca dünyacılık demektir

Sembolizm nedir: Kısaca simgecilik demektir

Sendikalizm nedir: Kısaca sendikacılık demektir

Septisizm nedir: Kısaca kuşkuculuk demektir

Sinizm nedir: İnsanın erdem ve mutluluğa, hiç bir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan öğreti, kinizm

Sofizm nedir: Kısaca bilgicilik demektir

Sürrealizm nedir: Kısaca gerçeküstücülük demektir

Sosyolojizm nedir: Bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün adıdır

Spontaneizm nedir: Kısaca kendiliğindenlik demektir

Strüktüralizm nedir: Kısaca yapısalcılık demektir

Sürnatüralizm nedir: Kısaca doğaüstücülük demektir

Şovenizm nedir: Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık oluşturmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım

Subjektivizm nedir: Kısaca öznelcilik demektir

Taoizm nedir: Kısaca falcılık, taoculuk demektir 

Taşizm nedir: Kısaca lekecilik demektir. Resim sanatında düzensiz biçimli renk lekelerinin kullanılmasını temel alır.

Terörizm nedir: Kısaca yıldırıcılık demektir

Tropizm nedir: Kısaca yönelim demektir, bitki dilinde

Turizm nedir: Bir ülke veya bölgeye yerli veya yabancı turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüne denir.

Urbanizm nedir: Kısaca şehircilik demektir

Vandalizm nedir: Vandal olma yanlısı, bilerek ve isteyerek kişiye veya kamuya ait bir mala, araç yada ürüne zarar eylemleridir.

Volontarizm nedir: Kısaca istenççilik demektir

Ateizm nedir: Tanrıyı ve dini inkar edenlere denir. Tanrı'nın var olmadığını ileri süren kişiye ise ateist denir. Dünyada 1 tane bile ateist olmaz İnşallah. Sebeplerini önceki bu yazımızda yazmıştık, buradan okuyabilirsiniz. 

Bunların yanında çok sık kullanılan ama sonu ''izm'' ile bitmeyen kelimelerde vardır, onlarda şunlardır.

Sonu İZM ile bitmeyen, sık kullanılan kelimeler:

Milliyetçilik nedir: Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm.

Muhafazakârlık nedir : Kısaca tutuculuk demektir 

Bürokrasi nedir: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu

Cumhuriyet nedir: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Demokrasi nedir: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, demokratlık

Merkeziyetçilik nedir: Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkeziyet. Bu görüşe dayanan yönetim biçimi.

Meşrutiyet nedir: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan, hükümet etme biçimidir.

Monarşi nedir: Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik.

Otokrasi nedir: Hükümdarın bütün siyasal kudreti, elinde bulundurduğu yönetim biçimi

Oligarşi nedir: Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim

Teokrasi nedir: Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulundurduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki

Totaliter nedir: Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, büyün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül.

Layüsel nedir: İnsanoğlu için kullanılırsa sorumsuz, soru sorulamaz anlamına gelir. Dini terim olarak ise kudreti ve ilmi sorgulanamaz.

   Sizler için hazırladığımız yazının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada ki kelimeler hayatınızın her anında karşınıza çıkabilir. O yüzden okuyup aklınızda kalırsa, sizlerin faydasına olabilir. Başka bir yazımızda yine görüşmek üzere herkese Saygılar sunarız...   Kaynaklar ve etiketler; Türkçe sözlük, sozlukgovtr, wwwtrcooltextcom (resim), felsefi akımlar, sonu izm ile biten akımlar ve anlamları, felsefede izm ne demek, sonu izm ile biten kelimeler ve anlamları, izm ne demek, sonu izm ile biten felsefi akımlar, layüsel ne demek, sonu izm ile biten sozler, sonu izm ile biten kelimeler ne demek, izm ile ilgili bilgiler, izm ile biten 7 harfli kelimeler, SONU İZM İLE BİTEN AKIMLAR VE ANLAMLARI, sonu izm ile biten kelime, İZM İLE KELİMELER, izm ile biten 6 harfli kelimeler, ÖNEMLİ BİLGİLER, sonu izm ile biten kelimeler nedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

Mağaza, Market ve Pazar etiketlerinin faturaları denetlensin